Η υπηρεσία καλέι τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια  30 κουτιών λευκού, μονού μηχανογραφικού χαρτιού 8’’ 9,5 για την εκτύπωση αδειών κυκλοφορίας προϋπολογισμού 560,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής   με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351 – Παλλήνη, ισόγειο) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη μέχρι την Πέμπτη 14-5-2015 και ώρα μέχρι τις 14:30.


Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 159,71 KB18/08/21 12:24:12