ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για  την προμήθεια  4 ελαστικών τύπου 245/45/17  του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 9643, προϋπολογισμού 900,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής καλεί τα   φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια 4 ελαστικών τύπου 245/45/17  του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 9643 προϋπολογισμού 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής   με την διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.                
 
 Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των τεσσάρων (4) ελαστικών.
 
Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν έγγραφη οικονομική προσφορά  σε φάκελο κλειστό για την προμήθεια 4 ελαστικών τύπου 245/45/17 του υπηρεσιακού οχήματος ΚΗΙ 9643, της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος , Τ.Κ. 15351 – Παλλήνη, ισόγειο) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την  26 -03 -2015 ημέρα και ώρα 14.30

Ακολουθεί αρχείο της Διακήρυξης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ PDF 163,74 KB18/08/21 12:14:57