Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής  έχοντας υπόψη:

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 23/08/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2019 και χειμερινής περιόδου έτους 2019-2020 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2019 και χειμερινής περιόδου έτους 2019-2020 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας θερινής περιόδου έτους 2019 και χειμερινής περιόδου έτους 2019-2020 για χειριστές – οδηγούς της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής,, ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2019, ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 1421 κατά 2.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 1423 κατά 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 26/08/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 257,39 KB18/08/21 08:21:11