Η υπηρεσία καλέι τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια ενός λιτρόμετρου χωρητικότητας 20 λίτρων για τον περιοδικό έλεγχο μέτρων και σταθμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 21-5-2015 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 13:30μμ.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 975,61€ πλέον ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 224,39€.

Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή σε ευρώ πλέον Φ.Π.Α., υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 1.200,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ και καλύπτονται οι όροι της παρούσας Πρόσκλησης.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 141,79 KB18/08/21 12:24:05