Καλούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών και νομικών προσώπων συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές, για την μεταφορά των  υπαρχουσών πινακίδων από το πρώην κτίριο της Περιφέρειας ΝΤ επί της Ελ. Βενιζέλου & Σόλωνος στην Καλλιθέα, την  προμήθεια είκοσι έξι (26) νέων μεταλλικών πινακίδων σύμφωνα με το παράρτημα Α και τοποθέτηση τους για το κτίριο Καλαμακίου 46, Άλιμος, προϋπολογισμού 2.500,00 €   συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της  απ’ ευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Ο « Προμηθευτής» αναλαμβάνει την μεταφορά των  υπαρχουσών πινακίδων από το πρώην κτίριο της Περιφέρειας ΝΤ επί της Ελ. Βενιζέλου & Σόλωνος στην Καλλιθέα , την προμήθεια είκοσι μία (21) νέων μεταλλικών πινακίδων και τοποθέτηση τους, προϋπολογισμού 2.500,00€  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών .

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Καλαμακίου 46, Άλιμος) και θα παραλαμβάνονται με πρωτόκολλο,  μέχρι την Παρασκευή 27 Μαΐου 2016 στις  10πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 334,89 KB18/08/21 01:48:07