ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια οκτώ (8) δάφνινων στεφανιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2015, προϋπολογισμού 246,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην προμήθεια οκτώ (8) δάφνινων στεφανιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2015 προϋπολογισμού 246,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 23-10-15  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ τη  10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 127,01 KB18/08/21 12:56:20