Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια συσκευής γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) με δυνατότητα προσδιορισμού γεωγραφικών συντεταγμένων κατά ΕΓΣΑ 87 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 345,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την   16-11-15 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ   τη 10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 134,70 KB18/08/21 01:01:45