Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που διαθέτουν πρατήριο υγρών καυσίμων να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την προμήθεια έως 4.200 λίτρων βενζίνης αμόλυβδης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, μέχρι την 15-5-2015 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:30μμ.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ., ήτοι 4.065,04€ πλέον ΦΠΑ ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 934,96€.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης Μέσης Λιανικής Τιμής της περιοχής κατά την ημέρα παράδοσης του είδους, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.fuelprices.gr. Το ανωτέρω ποσοστό έκπτωσης μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/τ.Α/2014). Η Μέση Λιανική τιμή περιλαμβάνει τον Φ.Π.Α. 23%.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 142,34 KB18/08/21 12:25:09