ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Για τον καθαρισμό των εξωτερικών τζαμιών των υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 283 και Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 στην Καλλιθέα της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τον καθαρισμό των εξωτερικών τζαμιών των υπηρεσιών που στεγάζονται στα κτίρια επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 283 και Ελ. Βενιζέλου 273 & Σόλωνος 133 στην Καλλιθέα της  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών προϋπολογισμού 1.950,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την  4-06-15  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ τη  10.00 πμ.

 

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 126,49 KB18/08/21 12:30:03