Η  Περιφέρειας Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάθεση εργασιών καταπολέμησης κουνουπιών για το 2015 της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας  του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 2-3-2015  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 13.30 π.μ..

O διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 3-03-2015 και ώρα 11.00 π.μ..

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος.