Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης των υπηρεσιακών οχημάτων και του Ηλεκτροπαράγωγου Ζεύγους της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής προϋπολογισμού 7.600€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή 5.554 Λίτρων βενζίνης αμόλυβδης και πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των υπηρεσιακών οχημάτων καθώς για τo Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος της Π.Ε. Πειραιά (ειδικότερα 4.326 λίτρα βενζίνη αμόλυβδη και 1.228 λίτρα πετρέλαιο κίνησης).

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Τ.Κ.185 31, Πειραιάς, 1ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την 18/06/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 315,86 KB18/08/21 12:32:04