Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ και η  Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΛΕΙ Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά , τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων , τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν στην Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος,  έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου/χων για:

1)ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ 132 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ Α’ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β’ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Β’ΑΘΗΝΑΣ

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 1.400,00€

2)ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 8 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Β.Τ.Α.

Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ: 300,00€

Kριτήριο κατακύρωσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  σε ευρώ € πλέον ΦΠΑ ανά κατηγορία -τμήμα ειδών.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.700,00 ΣΥΜΠ. ΦΠΑ

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται στην υπηρεσία μας  (Περιφέρεια Αττικής, Γενική Δ/νση Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Μεσογείων 448, 3ος όροφος, Τ.Κ. 153 42), και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 20-3-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 218,90 KB18/08/21 02:56:49