Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης τιμής για 24 δρομολόγια της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για τα οποία υποβλήθηκαν απαράδεκτες προσφορές κατά τη διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού(Δ/ξη 3/2015) για την Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, πλην της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, για το σχολικό έτος 2015-2016.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση  Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.  117 41, 3ος όροφος, Γραφείο 311) με οποιονδήποτε τρόπο, όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι και τη Δευτέρα 2/11/2015 και ώρα 3:00μμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 681,81 KB18/08/21 12:57:47