Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για το τακτικό service (μικρό και μεγάλο) και την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 9.500,00 ευρώ (6.500,00 ευρώ για service-επισκευή και 3.000,00 ευρώ για εργασία) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
 
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 17/01/2017 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 252,35 KB18/08/21 02:41:56