Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών νέου δρομολογίου της ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, λόγω των εκτάκτων αναγκών για την προστασία από τη μετάδοση του COVID-19, συνολικού προϋπολογισμού 824,60€ συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, τηλ.: 213 2065613, fax: 213 2065015, μέχρι την 10-06-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 292,53 KB18/08/21 10:31:54