Πρόσκληση 01/2021 υποβολής οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022, προϋπολογισμού 115.362.50 € Ευρώ πλέον Φ.Π.Α. (για τυχόν άσκηση δικαιώματος προαίρεσης έως ποσοστού 25% και για την αναπροσαρμογή τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής του καυσίμου έως 10%, εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 6/2019 Διακήρυξης του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022).

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς προκειμένου να υποβάλλουν οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνδεθούν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στη διεύθυνση www.promitheus.gov.gr και να αναζητήσουν τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθμό 104180.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής οικονομικών προσφορών: 11-02-2021 και ώρα 15:00.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 834,70 KB19/08/21 08:29:31