Η Περιφέρεια Αττικής-Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών, προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης 1/2021, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα δρομολόγια που αφορά η πρόσκληση.

Συνολικός προϋπολογισμός 85.440,00€ πλέον ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 105950, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την 06/ 03/2021 και ώρα 15.00.

Η Πρόσκληση 1/2021 διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eprocurement.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής, www.patt.gov.gr.

Διευκρινίσεις/πληροφορίες σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης παρέχονται από την Υπηρεσία.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 806,02 KB19/08/21 08:41:38