ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την αντικατάσταση μπαταρίας του ΚΗΙ 7079 μάρκας SKODA 1400 κυβικών υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατηναντικατάσταση μπαταρίας του ΚΗΙ 7079 μάρκας SKODA 1400 κυβικών υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 100,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑμε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 02-11-15 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ ώρα 10.00 πμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 136,70 KB18/08/21 12:58:22