Η Υπηρεσία καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει με οποιονδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε.Α.Α. (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), 17ο χλμ Λεωφόρου Μαραθώνος, Τ.Κ. 15351, Παλλήνη, στο ισόγειο, προσφορά σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος, σε σφραγισμένο φάκελο που να φέρει εξωτερικά αυτού την εταιρική σφραγίδα καθώς και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ», μέχρι 13/11/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 127,96 KB18/08/21 01:01:43