Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την εκτύπωση εντύπων προβολής (φυλλάδια, πανό, μακέτας) και δημιουργίας οπτικοακουστικού υλικού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής/ Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά στην Έκθεση Βιβλίου 2019 στον Πειραιά (7-23 Ιουνίου 2019) 11.160,00€ (έντεκα χιλιάδων εκατόν εξήντα ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (όχι ηλεκτρονικά) στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 03/06/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 299,63 KB18/08/21 08:02:00
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ PDF 111,48 KB18/08/21 08:02:00