Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, την υπ’ αρ. 266/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και την εγκύκλιο του Ο.Α.Ε.Δ. για το Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων (ΛΑΕΚ 0,24%) έτους 2019 (ΑΔΑ: ΨΓΤΜ4691Ω2-ΚΓΔ) επιθυμεί την Κατάρτιση υπαλλήλων της Ι.Δ.Α.Χ. με αξιοποίηση του προγράμματος Λ.Α.Ε.Κ. 0,24% του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

Το αντικείμενο επιμόρφωσης / θεματολογία προσδιορίζεται συνοπτικά ως «Βασικές γνώσεις και δεξιότητες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» με ενδεικτικές τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

  • Χρήση υπολογιστών και διαχείριση αρχείων
  • Επεξεργασία κειμένου
  • Υπολογιστικά φύλλα
  • Διαχείριση πληροφοριών και επικοινωνίες

Καταληκτική Ημερομηνία προσφορών: 28/11/2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Τόπος διενέργειας: Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 144,94 KB18/08/21 08:58:03