Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για τον επανέλεγχο και πιστοποίηση (με πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου) των τεσσάρων ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά συνολικού προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, για τον επανέλεγχο και πιστοποίηση (με πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου ) των τεσσάρων ανελκυστήρων που βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Αιγάλεω 5 και Κάστορος στον Πειραιά , υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη και καλύπτονται οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

Ανάδοχος θα επιλεγεί αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει τον επανέλεγχο και πιστοποίηση (με πιστοποιητικά περιοδικού ελέγχου ) των τεσσάρων ανελκυστήρων απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής και ειδικότερα τον Ε.Φ. 08.072 και ΚΑΕ 0851 του έτους 2020.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος , Τ. Κ. 18545, Πειραιάς, 5ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 21-01-2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  και ώρα 14:00.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στο Γραφείο όπου στεγάζεται το Τμήμα Προμηθειών τηςΔιεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος στον Πειραιά (5ος όροφος),  την 22-01-2021  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11:00.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 261,79 KB19/08/21 08:12:59