Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές μέχρι την 12 – 06 – 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. για την επισκευή (εργασία και ανταλλακτικά) ενός φωτοτυπικού πολυμηχανήματος τύπου Olivettidcopia 1600 και δύο φωτοτυπικών τύπου KONICAMINOLTAbizhub223 της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Β΄Αθήνας και της Δ/νσης Μεταφορών της ΠΕΒΤΑ, συνολικού ποσού 670,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συνολικά συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν ξεπερνά την προϋπολογιζόμενη δαπάνη των 670,00€ συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ και εφόσον καλύπτονται οι όροι της πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λ. Μεσογείων 448,  Αγία Παρασκευή, 3ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 12 – 06 – 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 103,34 KB18/08/21 06:06:39