Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά: για τις εργασίες ετήσιας συντήρησης  του καυστήρα και καθαρισμού λέβητα καθώς και της ετήσιας συντήρησης της κεντρικής κλιματιστικής μονάδας, του κτιρίου επί της οδού Λεωφ. Συγγρού 165, όπου στεγάζονται οι Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ΚΕΔΔΥ Δ΄ Αθήνας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.500,00€ (χιλίων πεντακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής σε ευρώ (€).

Οι οικονομικές προσφορές  να υποβληθούν στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Λεωφ. Καλαμακίου 46 & Ταξιαρχών στον Άλιμο Αττικής), σε σφραγισμένο φάκελο, έως την Δευτέρα 11/12/2017 και ώρα 14:00 μ.μ.

Aκολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 140,49 KB18/08/21 04:05:07