Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατολικής Αττικής καλεί του οικονομικούς φορείς να υποβαλουν οικονομική προσφορά για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA της Π.Ε.Α.Α., σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας, σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά για την ετήσια συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου AVAYA της Π.Ε.Α.Α.» έως τις 25-7-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Η αποσφράγιση της οικονομικής προσφοράς θα γίνει την Δευτέρα  29 Ιουλίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ. από το αρμόδιο Τμήμα, (Τμήμα Προμηθειών, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Α.Α., 1ος ορ., 17ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος, Παλλήνη).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 241,51 KB18/08/21 08:12:36