Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά – μία φορά τον μήνα) των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσιες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 16/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρες 08:00 έως 15:00.

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για τον ετήσιο καθαρισμό των υαλοπινάκων (εσωτερική και εξωτερική πλευρά – μία φορά τον μήνα) των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.).

Η δαπάνη θα βαρύνει κατά (11.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., τον ΚΑΕ 0875 του ΕΦ 06072, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Π.Ε.Δ.Α. οικ. Έτους 2019.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 17/12/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,62 MB18/08/21 09:03:18