Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 15/06/2018 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Μάνδρας της Περιφέρειας Αττικής, με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη  του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Μάνδρας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ,
email, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για τις ηλεκτρολογικές εργασίες για τις ανάγκες του ΚΤΕΟ Μάνδρας της Περιφέρειας Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2018, ΕΦ 06072, κατά 400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 1399 και κατά 350,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. τον ΚΑΕ 0869.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνειστις 18/06/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α.,Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 610,84 KB18/08/21 06:08:40