ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για ηλεκτρολογικές εργασίες και προμήθεια υλικών στο κτίριο επί της οδού Λ. Συγγρού 165 στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄Αθηνών και ΚΕΔΔΥ, Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιαηλεκτρολογικές εργασίες και προμήθεια υλικών στο κτίριο επί της οδού Λ. Συγγρού 165 στο οποίο στεγάζονται οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ΄ Αθηνών και ΚΕΔΔΥ, Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 1.000,00€ πλέον ΦΠΑ με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Συγκεκριμένα η προμήθεια υλικών ανέρχεται στο ποσό των 650,00€  πλέον Φ.Π.Α., και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 131101 του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015. Ενώ το κόστος εργασίας ανέρχεται στο ποσό των 350,00€ πλέον Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 085101 του Ε.Φ. 04072 του προϋπολογισμού  οικ. έτους 2015.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 9-12-15  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 10.00 πμ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 128,19 KB18/08/21 01:07:20