Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της σχετικής Πρόσκλησης, να υποβάλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά για την κάλυψη δαπανών του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου Χανίων -ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος συγκριτικών πειραματικών εργασιών καταπολέμησης του δάκου της ελιάς (υποδράση 1β επίδραση διαφόρων μεθόδων αντιμετώπισης του δάκου της ελιάς στο ελαιόλαδο και στους επικονιαστές),με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως αναλυτικά περιγράφονται τα είδη, οι ποσότητες ,καθώς και η παροχή υπηρεσίας αποστολής και παραλαβής δειγμάτων (courier) στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής Πρόσκλησης και τα οποία χωρίζονται σε εφτά ομάδες:

ΟΜΑΔΑ Α: Αφορά την προμήθεια εργαστηριακών εντομολογικών αναλωσίμων, προϋπολογισμού 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Β: Αφορά την προμήθεια διαφόρων ειδών (σύρμα, τανάλιες, γάντια, σακούλες, μάσκες, ταψιά κ.λ.π.), προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Γ: Αφορά την προμήθεια μελισσοκομικών ειδών, προϋπολογισμού 800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Δ: Αφορά την αποστολή και παραλαβή δειγμάτων (courier), προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ E: Αφορά την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για εργαστηριακές αναλύσεις μελισσών και εργαστηριακά αναλώσιμα, προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Αφορά την προμήθεια κυψελών βομβίνων, κυψελών μελισσών, προϋπολογισμού 1.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΟΜΑΔΑ Ζ: Αφορά την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων ελαιολάδου, προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις εφτά (7) ΟΜΑΔΕΣ είναι 7.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για μία (1) ΟΜΑΔΑ , για περισσότερες από μία ή και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ.

Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σε ευρώ (€), χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Α (ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών και την παροχή υπηρεσίας αποστολής και παραλαβής δειγμάτων (courier), και ειδικότερα για την ΟΜΑΔΑ Α την προμήθεια εργαστηριακών εντομολογικών αναλωσίμων, για την ΟΜΑΔΑ Β την προμήθεια διαφόρων ειδών (σύρμα, τανάλιες, γάντια, σακούλες, μάσκες, ταψιά κλπ), για την ΟΜΑΔΑ Γ την προμήθεια μελισσοκομικών ειδών, για την ΟΜΑΔΑ Δ την αποστολή και παραλαβή δειγμάτων (courier), για την ΟΜΑΔΑ Ε την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων για εργαστηριακές αναλύσεις μελισσών και εργαστηριακά αναλώσιμα, για την ΟΜΑΔΑ ΣΤ την προμήθεια κυψελών βομβίνων, κυψελών μελισσών και για την ΟΜΑΔΑ Ζ την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων και εργαστηριακών αναλωσίμων ελαιολάδου, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν ξεπερνά την ανώτατη προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανά ομάδα και καλύπτονται συνολικά οι όροι της σχετικής Πρόσκλησης.

Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη ανά ομάδα δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τα ζητούμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α της σχετικής Πρόσκλησης ανά ΟΜΑΔΑ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, Τμήμα Προμηθειών, Εθνικής Αντιστάσεως 2 & Τσαμαδού, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς 2ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Δ/νση μέχρι την 10-1-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 367,81 KB18/08/21 04:10:17