Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 18/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για τον καθαρισμό του επιδαπέδιου θερμοψύκτη παροχής νερού του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, καθώς και την προμήθεια ενός (1) φίλτρου με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής

«Προσφορά για καθαρισμό του επιδαπέδιου θερμοψύκτη παροχής νερού του Κεντρικού κτιρίου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής καθώς και την προμήθεια ενός (01) φίλτρου, συνολικού προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για τον καθαρισμό του επιδαπέδιου θερμοψύκτη παροχής νερού και την προμήθεια του φίλτρου ανέρχεται στο ποσό των 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, τον ΚΑΕ 0869 κατά 35,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 1329 κατά 85,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 234,30 KB19/08/21 08:04:48