Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΛΕΙ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές μέχρι την 04 – 11 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ., για την μεταφορά και παράδοση τεμαχισμένων πινακίδων από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Λ. Κηφισίας 20 & Γκύζη, Μαρούσι), στην Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΔΔΔΥ) (Μαγουλέζα), συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται με courier  στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών, Λεωφ. Κηφισίας 20 και Γκύζη,  Μαρούσι, 1ος όροφος, Τ.Κ.15125) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην παραπάνω Διεύθυνση μέχρι την 04-11-2019 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:30 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 146,29 KB18/08/21 08:44:39
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (25/10/2019) PDF 149,69 KB18/08/21 08:44:39