Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης  είκοσι πέντε (25) τριπλότυπων μπλοκ για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, συνολικού προϋπολογισμού 400,00 €, συμπ. ΦΠΑ

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.  213 2114417, 213 2100359, fax213 2114420, μέχρι την 12-07-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 333,71 KB18/08/21 06:15:32