Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ήχου και πρακτικογράφου για τις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής, προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανωτέρω υπηρεσίες αφορούν την ηχητική κάλυψη, απομαγνητοφώνηση, καταγραφή και αναπαραγωγή των πρακτικών των συνεδριάσεων της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης της Περιφέρειας Αττικής σε 40 cds. Το σύνολο των συνεδριάσεων είναι πέντε (5) με τις επαναληπτικές τους.

Η οικονομική προσφορά, η οποία δεν μπορεί να ξεπερνάει το ποσό των 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα πρέπει να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Λ. Συγγρού 80-88, Τ.Κ.117 41, 3ος όροφος, γραφείο 305, έως την Τρίτη 03/03/2020 και ώρα 14:00 μ.μ. σε σφραγισμένο φάκελο και θα συνοδεύεται από φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα της εταιρείας και αντίγραφο ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 115,32 KB18/08/21 09:35:10