Η Περιφέρεια Αττικής
Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της αριθ. 01/2021 πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για τα σχολικά έτη  2020-2021 & 2021-2022, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την  ανάθεση των δρομολογίων της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, που επισυνάπτονται στην αριθ. 01/2021 πρόσκληση.

Συνολικός Προϋπολογισμός της αριθ. 01/2021 πρόσκλησης: 50.760,00€ πλέον του ΦΠΑ και 62.942,40€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 105284 εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της 1/2021 πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως τις 31/01/2021 και ώρα 15:00.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 1,44 MB19/08/21 08:23:27
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ DOC 39,50 KB19/08/21 08:23:28