ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την προμήθεια δέκα πέντε (15) Ελληνικών σημαιών και δέκα πέντε (15) Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα, ενώσεις φυσικών ή και νομικών προσώπων, συνεταιρισμούς καθώς και κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιατην την προμήθεια δέκα πέντε (15) Ελληνικών σημαιών και δέκα πέντε (15) Ευρωπαϊκής Ένωσης διαστάσεων (Π.1,45 Χ Μ.2,45) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑμε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ – ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο  «Προμηθευτής » αναλαμβάνει την προμήθεια δέκα πέντε (15) Ελληνικών σημαιών και δέκα πέντε (15) Ευρωπαϊκής Ένωσης της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, προϋπολογισμού 750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν:

Έγγραφη οικονομική προσφορά σε φάκελο κλειστό

Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α.  Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β.  Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια Αττικής/Γενική Διεύθυνση Οικονομικών/Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών/Τμήμα Προμηθειών).

γ.  Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ.  Τα στοιχεία του αποστολέα.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας  Νότιου Τομέα Αθήνας, Τμήμα Προμηθειών, Ελ. Βενιζέλου 273 Σόλωνος 133 Καλλιθέα, ΤΚ:17674, 4ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 5-8-15 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ τη 10.00 πμ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 134,26 KB18/08/21 12:40:10