Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως τις 18/03/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοπινάκων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α., με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α΄, που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες  οικονομικέςπροσφορές σε φάκελο κλειστό ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτ. Αττικής
«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια αντηλιακών μεμβρανών υαλοπινάκων του κεντρικού κτιρίου της Π.Ε.Δ.Α. συνολικού προϋπολογισμού 14.500,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»
Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία,  Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο  Προϋπολογισμός για την προμήθεια των αντηλιακών μεμβρανών υαλοπινάκων ανέρχεται στο ποσό των 14.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072, ΚΑΕ 1699.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 269,69 KB18/08/21 09:44:00