Η Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 18/03/2021 ημέρα Πέμπτη και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια μπαταριών για το υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγό και το υπ’ αρ. ΚΥ 205 εκχιονιστικό μηχάνημα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια μπαταριών για το υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΙ 8226 φορτηγό και το ΚΥ 205 εκχιονιστικό μηχάνημα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια μπαταριών για το υπ’ αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 8226 φορτηγό της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και για το υπ’ αρ. κυκλ. ΚΥ 205 εκχιονιστικό μηχάνημα της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  θα επιβαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2021, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 1321 κατά επτακόσια ευρώ (700,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 19/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 233,97 KB19/08/21 08:50:45