ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά πρόσωπα ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων, τους συνεταιρισμούς, καθώς και τις κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου για:

α) την προμήθεια δύο (2) επαγγελματικών καταστροφέων εγγράφων, συνολικού προϋπολογισμού 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

β) την προμήθεια ενός (1) σαρωτή (scanner) που θα υποστηρίζει έγχρωμη εκτύπωση, συνολικού προϋπολογισμού 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,

για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθήνας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Τρίτη 08/11/2016 και ώρα 10.30 π.μ.

Τόπος διενέργειας: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 3ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 194,13 KB18/08/21 02:26:08