ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας, συνολικού προϋπολογισμού 900,00 € (εννιακοσίων ευρώ), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας αρμοδιότητας της Π.Ε. Πειραιά.

Καλούμε τους οικονομικούς φορείς, που επιθυμούν και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας , να υποβάλλουν έγγραφη σφραγισμένη οικονομική προσφορά.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6οςόροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ.

(Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.)

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 188,65 KB19/08/21 09:11:12