Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια ενός (1) ηλεκτρικού ψυγείου, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Πειραιά της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας, Κτηνιατρικής & Αλιείας, συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Ακτή Ποσειδώνος 14-16, Πειραιάς, 1ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 23-10-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 361,73 KB18/08/21 06:45:50