Πρόσκληση για την προμήθεια ενός διαθλασίμετρου μέτρησης σακχάρων προκειμένου να καλυφθούν σχετικές ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά προϋπολογισμού εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές γιαπρομήθεια  ενός διαθλασίμετρου μέτρησης σακχάρων  προκειμένου να καλυφθούν σχετικές ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πειραιά προϋπολογισμού εκατό ευρώ (100,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος  Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς,  6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 6-11-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 154,99 KB18/08/21 08:45:32