Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τις εταιρείες/φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να υποβάλλουν, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές την προμήθεια δέκα (10) ασπρόμαυρων φωτοτυπικών-πολυμηχανημάτων για τις νέες ανάγκες της ΠΕ Πειραιά, όπως αυτές προέκυψαν από την έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΙΡΙΔΑ» συνολικού προϋπολογισμού δέκα οχτώ χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (18.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Οι προσφορές μπορούν να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς, 6ος όροφος) όπου θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στη Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά μέχρι την 29-07-2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 180,47 KB18/08/21 08:16:55