ΚΑΛΟΥΜΕ

Τους Οικονομικούς Φορείς, να υποβάλουν έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές στη Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Κ. Τ. Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, Λ. Συγγρού 80-88, 3ος όροφος, γραφείο 311, την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019, και ώρα 11:00 π.μ., ενώπιον της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων ενόψει των εκλογών που θα διεξαχθούν την 7η Ιουλίου 2019, για την προμήθεια γραφικής ύλης συσκευασμένης σε σακουλάκια (σακουλάκια Α και Β) για τον εφοδιασμό των εφορευτικών επιτροπών όλων των εκλογικών τμημάτων Περιφέρειας Αττικής, για τις Βουλευτικές Εκλογές 2019, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες οικονομικής προσφοράς (Α΄ και Β΄).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α

 1. Η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους είναι 2.800 τεμάχια.
 2. Τα υλικά του πίνακα Α, θα συσκευαστούν σε σακούλες διαστάσεων 30Χ40 εκατ.(συσκευασία Α) και οι ποσότητες ανά σακούλα φαίνονται στην στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ του πίνακα Α.
 3. Η παράδοση των συσκευασμένων υλικών (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α) θα συντελεστεί στον εκθεσιακό χώρο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας (Περιστύλιο).
 4. Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών συσκευασμένο μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Β

 1. Η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους είναι 2.400 τεμάχια.
 2. Τα υλικά του πίνακα Β, θα συσκευασθούν σε σακούλες διαστάσεων 30Χ50 εκατ.(συσκευασία Β) και οι ποσότητες ανά σακούλα φαίνονται στην στήλη ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΣΑΚΟΥΛΑ του πίνακα Β.
 3. Η παράδοση των συσκευασμένων υλικών (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Β) θα συντελεστεί στο κτίριο της Περιφέρειας Αττικής, επί της Λ. Συγγρού 80-88, ΙΣOΓΕΙΟ.
 4. Ο μειοδότης υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των υλικών συσκευασμένο μέχρι τη Δευτέρα 1η Ιουλίου 2019.

Μειοδότης θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.

Η οικονομική προσφορά θα υποβληθεί βάσει του έντυπου πίνακα που επισυνάπτεται στην παρούσα και μετά τη συμπλήρωσή του από τον ενδιαφερόμενο θα πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο και να σφραγιστεί με τη σφραγίδα της επιχείρησης.

Η παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής υλικών, που έχει ορισθεί για το σκοπό αυτό.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (ή ανακοίνωσης ανάθεσης) με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου.

Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο της άμεσης παράδοσης ή σε περίπτωση παράδοσης ειδών τα οποία δεν είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται ή δεν πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες περιγραφές, η Περιφέρεια Αττικής δύναται χωρίς άλλη διαδικασία να κηρύσσει έκπτωτο τον προμηθευτή, μη δικαιούμενου τούτου να ζητήσει αποζημίωση, και να προβαίνει (η Περιφέρεια) στην προμήθεια των ειδών από άλλους προμηθευτές.

Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για τη διενέργεια των εκλογών του 2019, που θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Οι νόμιμες κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι εξής:

 • 0,07% επί της συνολικής αξίας προ ΦΠΑ Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Τέλος χαρτοσήμου 3% επί του ανωτέρω τέλους 0,07% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Υπέρ ΟΓΑ 20%  επί του ανωτέρω χαρτοσήμου.

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίσθηκε για το σκοπό αυτό.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις για την διενέργεια των εκλογών του 2019, που θα μεταβιβασθούν για το σκοπό αυτό από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από τη Περιφέρεια Αττικής, μετά την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και τη μεταβίβαση της σχετικής πίστωσης από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ακολουθεί η Πρόσκληση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 171,13 KB18/08/21 08:07:03