Πρόσκληση για την προμήθεια καί αντικατάσταση των τεσσάρων (4) ληγμένων μπαταριών του υφιστάμενου συστήματος συναγερμού του 2ου ΚΕΣΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, συνολικής δαπάνης ύψους 190,00 € (εκατόν εννενήτα ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία μας (Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, Τμήμα Προμηθειών, Αιγάλεω 5 & Κάστορος, 18545 Πειραιάς, 6ος όροφος) και θα παραλαμβάνονται με απόδειξη, μέχρι την 22/03/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

(Η αποσφράγιση των φακέλων των οικονομικών προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 183,70 KB19/08/21 08:55:07