Η  Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερομένους, να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα, Τ.Κ. 19 200, ισόγειο, έως την 11/12/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρες 08:00 έως 15:00 έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας – συναγερμού και συστήματος ελέγχου πρόσβασης της κυρίας εισόδου, στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.      

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέτουν έγγραφες οικονομικές προσφορές σε φάκελο ο οποίος θα πρέπει να είναι κλειστός και σφραγισμένος με τη σφραγίδα του υποψηφίου και στην όψη του θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

Προς το Τμήμα Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας – συναγερμού και συστήματος ελέγχου πρόσβασης της κυρίας εισόδου, στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 9.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Στοιχεία υποψηφίου (Επωνυμία. Δ/νση, Τηλέφωνο, Φαξ, e-mail, Α.Φ.Μ.)

Ο Προϋπολογισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας – συναγερμού και συστήματος ελέγχου πρόσβασης της κυρίας εισόδου, στο κεντρικό κτήριο της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, ανέρχεται στο ποσό των 9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα επιβαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, Οικονομικού έτους 2020, ΕΦ 06072 τον ΚΑΕ 1729 κατά οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και τον ΚΑΕ 0869 κατά χίλια ευρώ (1.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει στις 15/12/2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. από την αρμόδια υπηρεσία, Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α., Τμήμα Προμηθειών στο κεντρικό κτήριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ελευσίνα – 3ος όροφος – Γραφείο 306.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 340,13 KB19/08/21 08:02:48