Η  Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση επιγραφών σήμανσης κτηρίων (εσωτερικών και εξωτερικών) για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας και του 1ου ΚΕΣΥ Γ΄Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 7.500,00 € συμπ. ΦΠΑ.

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ. 213 2114417, 213 2100359, fax 213 2114420, μέχρι την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 491,80 KB18/08/21 07:47:28