Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σας προσκαλεί να υποβάλετε οικονομική προσφορά για την προμήθεια και τοποθέτηση εικοσιτεσσάρων (24) προστατευτικών διαχωριστικών (τύπου plexiglass) για την Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕΝΤΑ συνολικού ποσού ύψους 3.600,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 79/2021 Απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ: Ω3ΜΘ7Λ7-17Κ), καθώς και τη με αρ. πρωτ. 71055/28-1-2021 Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΩΣΩ27Λ7-15Ο ΑΔΑΜ: 21REQ008066475).

Μειοδότης ανά ομάδα θα αναδειχθεί ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η οικονομική προσφορά να υποβληθεί έως 5/2/2021 και ώρα 13:00 με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου εις τριπλούν, σε σφραγισμένο φάκελο στη Διεύθυνση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Γραμματείας (Κτίριο 240Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου, πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 289,07 KB19/08/21 08:28:19