Η Περιφέρειας Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια έξι (6) καμερών υπολογιστή/web camera για την κάλυψη των αναγκών του 2ου ΚΕΣΥ Γ΄ Αθήνας, προϋπολογισμού 600,00 € συμπ. ΦΠΑ

ΚΑΛΕΙ

Όλους τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της παρούσης και επιθυμούν να υποβάλλουν με οποιοδήποτε τρόπο, στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών, Τρώων 1 & Χαλκίδος, Περιστέρι, 4ος όροφος, τηλ.: 213 2100371, 213 2100359, fax: 213 2114420, μέχρι την 15 – 12 – 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ., έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 298,80 KB19/08/21 08:02:54
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣDOCX 15,37 KB19/08/21 08:02:54