Η Περιφέρεια Αττικής, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 σας προσκαλεί να υποβάλλετε οικονομική προσφορά, η οποία αφορά την προμήθεια ξύλινων υπηρεσιακών σφραγίδων για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του 1ου Κ.Ε.Σ.Υ. Δ’ Αθήνας, συνολικού προϋπολογισμού 120,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2340/2019 απόφαση έγκρισης δαπάνης (ΑΔΑ:ΩΑ3Θ7Λ7-ΗΒΓ) και την ορθή επανάληψη αυτής, καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 620393/11-10-2019 απόφαση ανάληψης (ΑΔΑ: 6ΥΗΠ7Λ7-2ΧΘ).

Οι οικονομικές προσφορές να υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών της Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών (Κτίριο 210Α Παραλία Καλλιθέας – Μοσχάτου Πρώην Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις) έως τη Δευτέρα 21-10-2019 και ώρα 10:00 π.μ. με συμπληρωμένη τη φόρμα Οικονομικής Προσφοράς, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Ακολουθούν τα σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 258,52 KB18/08/21 08:40:58