Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΚΑΛΕΙ

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, τις ενώσεις εταιρειών και τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια 30.000 σακουλών, για τη συσκευασία και μεριδοποίηση προϊόντων, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠΕΒΥΣ) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)-Κοινωνική Σύμπραξη 37 της Π.Ε. Βόρειου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και της υλοποίησης του προγράμματος 2015-2016.

Κριτήριο κατακύρωσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη, 10/10/2018 και ώρα 11:00 π.μ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ,  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 20 & ΓΚΥΖΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, 1ος ΟΡΟΦΟΣ.

Ακολουθεί το αρχείο της Πρόσκλησης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ PDF 218,95 KB18/08/21 06:44:01